china熟女熟妇乱老女人一,亚洲性爱小视频,熟女乱,搡老熟女老女人

  當前位置: 賽事

  賽事成績

  成都冠軍展-城市賽 2022-10-03 A 賽環
  注冊號 名字 出生日期 犬組 犬種 犬主 編號 性別 成績 全| 單|登 |組
  NG9921540015 帥帥 2021-05-25 獵犬組 阿富汗獵犬 張斌 33 G4 0 | 0 | 1 | 0
  NG2021581737 招財 2021-07-16 獵犬組 惠比特犬 唐魚桂 16 G1 3 | 0 | 4 | 3
  NG2020436033 NAYlA OF TINY TIMES KENNEl 2019-12-20 獵犬組 長毛臘腸犬 小時代犬舍 14 G3 1 | 0 | 2 | 1
  NG2020302616 FANATIC CHINA QIQI 2020-04-16 獵犬組 順毛臘腸犬 張巧璐 13 G2 2 | 0 | 3 | 2
  NG9919640819 19F Golden Sunshine Honesty 2020-01-05 運動犬組 金毛尋回獵犬 陳剛 23 G3 1 | 0 | 2 | 1
  NG2680022178 PRC-GCH PAR?CH AR?CH Ulrica Of Chi Zhu Teng Da Kennel 2017-04-03 運動犬組 拉布拉多尋回獵犬 赤竹騰達犬舍 9 BIS2 14 | 0 | 5 | 3
  NG9921716840 EGO 2021-10-17 運動犬組 美國可卡獚犬(黑色) 張斌 31 G4 0 | 0 | 1 | 0
  NG2018523538 PRC-CH 辛巴 2019-07-24 運動犬組 美國可卡獚犬(雜色) Annie pet 15 G2 2 | 0 | 3 | 2
  NG9921199559 BEARD CHINA Doctor strange 2019-10-18 梗犬組 迷你雪納瑞 張笑梅 27 G2 0 | 0 | 1 | 0
  NG2022290344 Legend 2019-08-05 梗犬組 杰克羅素梗 唐魚桂 17 BIS3 13 | 0 | 5 | 1
  NG9921809323 Suntime I had a dream 2021-11-23 畜牧犬組 喜樂蒂牧羊犬 唐魚桂 20 BOS 0 | 0 | 1 | 0
  NG9922633621 Suntime Autumn leaves 2022-01-23 畜牧犬組 喜樂蒂牧羊犬 陳剛 35 BIS4 12 | 1 | 5 | 1
  NG9921362041 PRC-CH Platinum's Thrill of Victory 2021-12-25 工作犬組 杜賓犬 陳剛 26 G1 1 | 0 | 2 | 1
  NG9921269856 Extraordinary's heart on fire 2022-01-20 工作犬組 西伯利亞哈士奇犬 楊凡 10 G2 0 | 0 | 1 | 0
  NG2020140296 Liang Mu Yuan Raudi 2021-03-25 玩具犬組 玩具貴賓犬 唐魚桂 18 G1 0 | 0 | 1 | 0
  NG2020418417 PRC-GCH Extraordinary’s God Whispered Your Name “Neal” 2020-01-20 非運動犬組 比雄犬 非同凡想犬舍 7 BIS1 17 | 2 | 5 | 2
  NG9921496026 Ida 2020-12-24 非運動犬組 比雄犬 陳鈺瑤 22 BOS 0 | 0 | 1 | 0
  NG9921505584 GONG YU FINN 2021-08-08 非運動犬組 比雄犬 翁以湄 29 BOW 0 | 0 | 2 | 0
  china熟女熟妇乱老女人一,亚洲性爱小视频,熟女乱,搡老熟女老女人